Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě
www.bapon.cz, společnosti BAPON-ŠTEPON, s.r.o., Stodolní 510, 394 64 Počátky (dále jen prodávající). Tyto VOP upravují vztahy mezi prodávajícím a jeho obchodními partnery (dále jen kupující).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující
podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito VOP se řídí
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 90/2012 Sb., obchodní zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Osobní data (např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla uvedena během registrace kupujícího, jsou považována za diskrétní a je s nimi nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatních právních předpisů platných na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího.

 

Objednávka

Kupující je oprávněn objednat zboží u prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu, popř.
telefonicky.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky,
kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou kupujícího a přijetím objednávky prodávajícím.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém.

 

Cena a platba

Ceny uváděné v e-shopu prodávajícího jsou konečné, vždy aktuální a platné,
a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady
na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití
komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění
objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy
mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.
Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako
dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto
dohodnuto jinak.

V případě, že kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání
zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • Dobírkou
  • Hotově při nákupu v Počátkách


Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání. V běžných
případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní. Společně se zásilkou obdrží kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží zaslaného na dobírku běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle těchto VOP. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:


Osobní odběr v Počátkách (zdarma)
Prostřednictvím České pošty a PPL cena je stanovena dle ceny objednávky
při objednávce do 1 500,- Kč  bez DPH je cena dopravného 115,- Kč bez DPH
při objednávce nad 1 500,- je dopravné zdrarma


V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou kupujícímu účtovány
náklady na dopravné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke kupujícímu.
V případě vrácení zboží kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné
kupující.


Záruka

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí
prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze
této vady, při uplatnění záruky následující práva:

V případě vady odstranitelné:
a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b) právo na výměnu vadného zboží

V případě vady neodstranitelné:
a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
a) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:
- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití
- na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou
- vady způsobené vlivem živelných katastrof


Závěrečná ustanovení

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu nepřevzetím zboží, nezaplacením zboží, rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bude neprodleně informovat prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých
ze smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace
s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném
pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie
dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.


Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2015 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách prodávajícího. Tyto VOP je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.